banner koronavirus

Rady pro OSVČ a podnikatele

Vláda schválila Liberační daňový balíček

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

Pro lepší orientaci bude na webu Finanční správy zveřejněn návod pro poplatníky, který co nejsrozumitelněji stanoví, jak mohou postupovat. K individuálnímu informování veřejnosti budou od úterý 17. března vyčleněny kapacity dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, tel. 225 092 392, v provozu pondělí-pátek 9-17 hod.

Základní opatření, které budou v pondělí vydanými pokyny realizovány:

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července..
 • Posunutí závěrečné fáze EET není bez změny legislativy možné. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Co znamená toto mimořádné opatření díky koronaviru pro podnikatele?

 • Daně z příjmů – Zatím je jasné, že plošně budou odpuštěny úroky z prodlení za pozdní platbu daně z příjmů a pokuty za pozdní podání daně z příjmů. Pokud bude uhrazeno do 1.7.2020. Pozor odpuštění pokut není totéž jako posunutí lhůty daňovým poradcem. Fakticky budete v prodlení s platbou, jen Vám nepoběží úroky z prodlení. To může být problém pokud např. řešíte úvěr, potřebujete získat potvrzení o bezdlužnosti apod. 
 • DPH – povinnosti v souvislosti s DPH je potřeba plnit v termínu. Odpouštěny budou úroky z prodlení a pokuty za pozdní podání jen na základě individuální žádosti a doložení, že je subjekt postižen coronavirem tzn. např. jednatel nebo účetní má coronavirus. V tuto chvíli nikdo z nás coronavirus nemá a doufáme, že to tak i zůstane.
 • Odvody z mezd a ostatní daně – je potřeba plnit v termínu. Lze požádat o odpuštění úroků z prodlení popř. splátkové kalendáře na daně a posečkání daně v souvislosti s coronavireme. Ministerstvo financí nijak neslibuje, že žádosti vyhoví. Zřejmě bude přihlížet ke konkrétním skutečnostem. Subjektům s problémy z minulosti (např. pozdní platby daní v minulosti) nemusí být vyhověno. Žádost podaná do 31.7. bude bez poplatku. Pokud tedy z provozních důvodů nemáte na platby daní, dejte vědět ať můžeme vyřešit žádost o posečkání nebo o splátky.
 • Odvody pojistného z mezd – zatím není žádná informace, že by se odpouštěli pokuty za pozdní platby. Tj. je potřeba platit a podávat v termínu. Termín pro odvody z mezd je do 20. následujícího měsíce
 • Odvody pojistného OSVČ – zatím není žádná informace, že by se odpouštěli pokuty za pozdní platby. Tj. je potřeba platit a podávat v termínuTermín pro podání přehledů OSVČ na sociální a zdravotní (pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce) je nejpozději 2.5.2020Platba doplatku do 8 dnů od podání přehledů.
 • EET od 1.5.2020 platí a nijak se neodkládá. Ministerstvo financí slibuje, že nebudou 3 měsíce dávat pokuty.

zdroje: mfcr.cz

Briefing k situaci kolem koronaviru – 11.3.2020