banner koronavirus

Mimořádná opatření

Seznam veškerých opatření naleznete na stránce Opatření ČR

Aktuality a důležitá upozornění

 • Informace pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) jezdící za prací do sousední země
  Přeshraniční pracovník (pendler), který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ – “knížku přeshraničního pracovníka”  – do této “knížky” bude Policie ČR dávat razítko jak na výstupu, tak na vstupu na území ČR – cílem je prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice. Pendler je ten, kdo jezdí pravidelně za hranice max. 100 km od hranice, pravidelností je podle výjimek sdělených ministrem vnitra četnost alespoň 3x v týdnu (tzn. 3x překročené hranice v jednom směru). Knížka přeshraničního pracovníka je v této sekci ke stažení.
   
 • Vláda dne 18. března 2020 schválila usnesení, které nařizuje všem pendlerům, aby omezili pobyt na území ČR na nezbytně nutné potřeby. Pendleři na území ČR nemohou: vykonávat nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, vykonávat cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), vykonávat cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, vykonávat pobyt v přírodě nebo v parcích. Jsou povinní dodržovat všechna ostatní opatření, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály..). Všichni pendleři dále musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
   
 • Archiv aktualit a důležitých upozornění (COVID19)

Výjimky z omezení cestování

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na:

 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,
 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, akreditovaných v České republice, a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, registrovaných na MZV ČR, a to včetně jejich rodinných příslušníků,
 • úředníky mezinárodních organizací za účelem nezbytné cesty do ČR,
 • příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • občané ČR nebo cizinci s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
 • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc,
 • členové Evropského parlamentu,
 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 • nezletilé dítě do věku 18 let, je-li jeho rodič občanem České republiky, a dále rodiče nezletilého dítěte mladšího 18 let, které je občanem České republiky,
 • osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, porod (akceptuje se i cesta otce na porod – nutno doložit),
 • pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV,
 • občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.
 • občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky – nutno doložit alespoň čestným prohlášením o tranzitu,
 • cizinec s povoleným pobytem v jiném členském státě EU tranzitující do státu EU, kde má povolen pobyt, přes území České republiky – nutno doložit alespoň čestným prohlášením o tranzitu.
   

2) Zákaz vycestování uvedený v bodu I. 2. usnesení neplatí na:

 • cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR,
 • na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi,
 • na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů,
 • úředníky mezinárodních organizací,
 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,
 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků,
 • příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • občané ČR nebo cizinci s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
 • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc,
 • členové Evropského parlamentu,
 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 • osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí,
 • pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV,
 • občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele) – pouze po předložení letenky / palubní vstupenky.

Zdroj: mvcr.cz