banner koronavirus

Krizová linka pro seniory 800 160 166

Organizace ŽIVOT 90 společně s Magistrátem hl. města Prahy a Českým červeným křížem spustila v pátek 13. 3. 2020 non-stop krizovou linku pro seniory 800 160 166.

Linka je součástí projektu pomahamepraze.cz, která sdružuje dobrovolníky ochotné pomoci seniorům.

Na linku volejte

  1. Senioři, kteří potřebujete pomoci s nákupem či venčením pejsků.
  2. Příbuzní ohleduplní lidé, kteří vědí o seniorovi, který potřebuji pomoci, ale neví o této možnosti popř. se stydí.

Registrace dobrovolníků zde.

Terezie Šmídová, manažerka neziskové organizace ŽIVOT 90 říka:

“Volají nám na naší linku denně stovky seniorů, kteří jsou velmi dojatí, když se dozvědí, že se u nich doma velice brzy objeví náš dobrovolník. Volajícím můžeme nabídnout kromě jiného i předpřipravené potravinové balíčky nebo dovážku teplého jídla, ale také třeba vyvenčení jejich domácího mazlíčka. Dále poskytujeme samozřejmě i psychosociální pomoc,”

Do úterý 17. března 2020 bylo v Koordinačním centru registrováno více než 2200 dobrovolníků, přičemž reálně se do pomoci seniorům zapojilo již přes 300 občanů, kteří byli proškoleni a disponují průkazem dobrovolníka. Dvě třetiny registrovaných dobrovolníků jsou ženy a věkový průměr zájemců o pomoc seniorům je 30 let.

Senioři, kteří se dovolali na krizovou linku 800 160 166, mají zájem nejčastěji o nákup potravin a vyzvednutí léků. Ptají se také, kde se dají sehnat respirační roušky.

“Důležité je, že dobrovolníci jsou schopní vyrazit prakticky hned a domluvit se seniorem na tom, co opravdu potřebuje. Dobrovolníci mají průkaz a dohodnuto je, že nevstupují do bytu seniora. Starší lidé jsou často dojatí tím, že se jim někdo zdarma věnuje. Jsme nadšeni zájmem zejména mladých lidí, kteří chtějí tímto způsobem usnadnit současnou velmi svízelnou situaci tisíců starších lidí,” upozorňuje Jaroslav Lorman, výkonný ředitel ŽIVOTa 90.

Krizová linka 800 160 166 je bezplatně dostupná 24 hodin denně

mohou na ni volat nejenom samotní senioři, ale také lidé, kteří vědí o někom, kdo by pomoc potřeboval


PROHLÁŠENÍ DOBROVOLNÍKA

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce mé pomoci.

Dobrovolník se dále zavazuje postupovat podle našich pokynů, v souladu s hygienickými zásadami a tak, aby neohrozil sebe nebo klienta.

Zdroj: pomahamePraze.cz